AB Veri Yasası (Data Act) ve İlk İzlenimler

Malum bilişim ve teknoloji hukukçularının bugünkü gündemi AB Komisyonu tarafından yayınlanan Data Act (“DA”). Standart bir LinkedIn gönderisine sığmayacağı için bir LinkedIn makalesi şeklinde hazırlanan bu yazıda DA’nın detaylarına inmeden önce dikkat edilmesi gereken bazı temel hususlar mevcuttur:

  • DA henüz bağlayıcı nitelik kazanmadı, taslak olarak daha yeni yayınlandı.

--

--

--

Lawyer | IP&IT&Blockchain Law| PhD Candidate in Law & Computer Science| Self-taught Coder | LL.B. (Galatasaray) - LL.M. (LSE) - M.A. (Ankara) - MJur (Oxon)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Osman Gazi Güçlütürk

Osman Gazi Güçlütürk

Lawyer | IP&IT&Blockchain Law| PhD Candidate in Law & Computer Science| Self-taught Coder | LL.B. (Galatasaray) - LL.M. (LSE) - M.A. (Ankara) - MJur (Oxon)

More from Medium

Avoid the elusive truth.

linearity and restrictions of media

Doubts about globalization

Diving into Data!