COVID-19 ve Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi Meselesi

GİRİŞ

ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU

YK’nın Görev Süresinin Sona Ermesi

Toplantının Süresinde Yapılmaması

GK Tarafından Alınması Gereken Kararların Alınamaması

Toplantının Ertelenmemesi İhtimali

GK’ya Elektronik Ortamda Katılma

REFERANSLAR

Lawyer | IP&IT&Blockchain Law| PhD Candidate in Law & Computer Science| Self-taught Coder | LL.B. (Galatasaray) - LL.M. (LSE) - M.A. (Ankara) - MJur (Oxon)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store